Bệnh viện Lao Phổi, Tâm Thần Bình Dương

Bệnh viện Lao Phổi, Tâm Thần Bình Dương


  • 25/02/2019
Mô tả

Tên dự án: Bệnh viện Lao Phổi, Tâm Thần Bình Dương

Địa chỉ:  Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương

Công suất: 02 tổ máy nhập khẩu từ Ý công suất 500kVA + 02 tủ ATS 800A