TTYT Dự Phòng Hậu tỉnh Giang

TTYT Dự Phòng Hậu tỉnh Giang


  • 25/02/2019
Mô tả

Tên dự án: TTYT Dự Phòng Hậu tỉnh Giang

Địa chỉ: 251 Lê Hồng Phong, Vị Tân, Vị Thanh, Hậu Giang

Công suất: Tổ máy 200kVA