Hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa

Hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa


  • 25/02/2019
Mô tả

Tên dự án: Cung cấp máy phát điện Hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa

Địa chỉ: Hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa

Công suất: Hệ thống 2 máy phát điện công suất 50kVA và 1 máy 30kVA